تبلیغات
ریاضی و قرآن و علم و... - ترتیب نزول سوره‌های قرآن
 
ریاضی و قرآن و علم و...
یکشنبه 12 شهریور 1396 :: نویسنده : ولی صابری
ردیف نام سوره شمار آیه‌ها ترتیب نزول محل نزول ترتیب نزول

(پیشنهاد نلدکه)[۲۲][۲۳]

۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۴۸
۲ سوره بقره ۲۸۶ ۸۷ مدینه ۹۱
۳ سوره آل عمران ۲۰۰ ۸۹ مدینه ۹۷
۴ سوره نساء ۱۷۶ ۹۲ مدینه ۱۰۰
۵ سوره مائده ۱۲۰ ۱۱۳ مدینه ۱۱۴
۶ سوره انعام ۱۶۵ ۵۵ مکه ۸۹
۷ سوره اعراف ۲۰۶ ۳۹ مکه ۸۷
۸ سوره انفال ۷۵ ۸۸ مدینه ۹۵
۹ سوره توبه ۱۲۹ ۱۱۴ مدینه ۱۱۳
۱۰ سوره یونس ۱۰۹ ۵۱ مکه ۸۴
۱۱ سوره هود ۱۲۳ ۵۲ مکه ۷۵
۱۲ سوره یوسف ۱۱۱ ۵۳ مکه ۷۷
۱۳ سوره رعد ۴۳ ۹۶ مدینه ۹۰
۱۴ سوره ابراهیم ۵۲ ۷۲ مکه ۷۶
۱۵ سوره حجر ۹۹ ۵۴ مکه ۵۷
۱۶ سوره نحل ۱۲۸ ۷۰ مکه ۷۳
۱۷ سوره اسراء ۱۱۱ ۵۰ مکه ۶۷
۱۸ سوره کهف ۱۱۰ ۶۹ مکه ۶۹
۱۹ سوره مریم ۹۸ ۴۴ مکه ۵۸
۲۰ سوره طه ۱۳۵ ۴۵ مکه ۵۵
۲۱ سوره انبیاء ۱۱۲ ۷۳ مکه ۶۵
۲۲ سوره حج ۷۸ ۱۰۴ مدینه ۱۰۷
۲۳ سوره مؤمنون ۱۱۸ ۷۴ مکه ۶۴
۲۴ سوره نور ۶۴ ۱۰۳ مدینه ۱۰۵
۲۵ سوره فرقان ۷۷ ۴۲ مکه ۶۶
۲۶ سوره شعراء ۲۲۷ ۴۷ مکه ۵۶
۲۷ سوره نمل ۹۳ ۴۸ مکه ۶۸
۲۸ سوره قصص ۸۸ ۴۹ مکه ۷۹
۲۹ سوره عنکبوت ۶۹ ۸۵ مکه ۸۱
۳۰ سوره روم ۶۰ ۸۴ مکه ۷۴
۳۱ سوره لقمان ۳۴ ۵۷ مکه ۸۲
۳۲ سوره سجده ۳۰ ۷۵ مکه ۷۰
۳۳ سوره احزاب ۷۳ ۹۰ مدینه ۱۰۳
۳۴ سوره سبا ۵۴ ۵۸ مکه ۸۵
۳۵ سوره فاطر ۴۵ ۴۳ مکه ۸۶
۳۶ سوره یس ۸۳ ۴۱ مکه ۶۰
۳۷ سوره صافات ۱۸۲ ۵۶ مکه ۵۰
۳۸ سوره ص ۸۸ ۳۸ مکه ۵۹
۳۹ سوره زمر ۷۵ ۵۹ مکه ۸۰
۴۰ سوره غافر ۸۵ ۶۰ مکه ۷۸
۴۱ سوره فصلت ۵۴ ۶۱ مکه ۷۱
۴۲ سوره شوری ۵۳ ۶۲ مکه ۸۳
۴۳ سوره زخرف ۸۹ ۶۳ مکه ۶۱
۴۴ سوره دخان ۵۹ ۶۴ مکه ۵۳
۴۵ سوره جاثیه ۳۷ ۶۵ مکه ۷۲
۴۶ سوره احقاف ۳۵ ۶۶ مکه ۸۸
۴۷ سوره محمد ۳۸ ۹۵ مدینه ۹۶
۴۸ سوره فتح ۲۹ ۱۱۲ مدینه ۱۰۸
۴۹ سوره حجرات ۱۸ ۱۰۷ مدینه ۱۱۲
۵۰ سوره ق ۴۵ ۳۴ مکه ۵۴
۵۱ سوره ذاریات ۶۰ ۶۷ مکه ۳۹
۵۲ سوره طور ۴۹ ۷۶ مکه ۴۰
۵۳ سوره نجم ۶۲ ۲۳ مکه ۲۸
۵۴ سوره قمر ۵۵ ۳۷ مکه ۴۹
۵۵ سوره الرحمن ۷۸ ۹۷ مدینه ۴۳
۵۶ سوره واقعه ۹۶ ۴۶ مکه ۴۱
۵۷ سوره حدید ۲۹ ۹۴ مدینه ۹۹
۵۸ سوره مجادله ۲۲ ۱۰۶ مدینه ۱۰۶
۵۹ سوره حشر ۲۴ ۱۰۱ مدینه ۱۰۲
۶۰ سوره ممتحنه ۱۳ ۹۱ مدینه ۱۱۰
۶۱ سوره صف ۱۴ ۱۱۱ مدینه ۹۸
۶۲ سوره جمعه ۱۱ ۱۰۹ مدینه ۹۴
۶۳ سوره منافقون ۱۱ ۱۰۵ مدینه ۱۰۴
۶۴ سوره تغابن ۱۸ ۱۱۰ مدینه ۹۳
۶۵ سوره طلاق ۱۲ ۹۹ مدینه ۱۰۱
۶۶ سوره تحریم ۱۲ ۱۰۸ مدینه ۱۰۹
۶۷ سوره ملک ۳۰ ۷۷ مکه ۶۳
۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۱۸
۶۹ سوره الحاقة ۵۲ ۷۸ مکه ۳۸
۷۰ سوره معارج ۴۴ ۷۹ مکه ۴۲
۷۱ سوره نوح ۲۸ ۷۱ مکه ۵۱
۷۲ سوره جن ۲۸ ۴۰ مکه ۶۲
۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۲۳
۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۲
۷۵ سوره قیامة ۴۰ ۳۱ مکه ۳۶
۷۶ سوره انسان ۳۱ ۹۸ مدینه ۵۲
۷۷ سوره مرسلات ۵۰ ۳۳ مکه ۳۲
۷۸ سوره نبا ۴۰ ۸۰ مکه ۳۳
۷۹ سوره نازعات ۴۶ ۸۱ مکه ۳۱
۸۰ سوره عبس ۴۲ ۲۴ مکه ۱۷
۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۲۷
۸۲ سوره انفطار ۱۹ ۸۲ مکه ۲۶
۸۳ سوره مطففین ۳۶ ۸۶ مکه ۳۷
۸۴ سوره انشقاق ۲۵ ۸۳ مکه ۲۹
۸۵ سوره بروج ۲۲ ۲۷ مکه ۲۲
۸۶ سوره الطارق ۱۷ ۳۶ مکه ۱۵
۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۱۹
۸۸ سوره الغاشیة ۲۶ ۶۸ مکه ۳۴
۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ۳۵
۹۰ سوره بلد ۲۰ ۳۵ مکه ۱۱
۹۱ سوره شمس ۱۵ ۲۶ مکه ۱۶
۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۱۰
۹۳ سوره الضحی ۱۱ ۱۱ مکه ۱۳
۹۴ سوره انشراح ۸ ۱۲ مکه ۱۲
۹۵ سوره تین ۸ ۲۸ مکه ۲۰
۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۱
۹۷ سوره قدر ۵ ۲۵ مکه ۱۴
۹۸ سوره بینة ۸ ۱۰۰ مدینه ۹۲
۹۹ سوره زلزال ۸ ۹۳ مدینه ۲۵
۱۰۰ سوره عادیات ۱۱ ۱۴ مکه ۳۰
۱۰۱ سوره قارعة ۱۱ ۳۰ مکه ۲۴
۱۰۲ سوره تکاثر ۸ ۱۶ مکه ۸
۱۰۳ سوره عصر ۳ ۱۳ مکه ۲۱
۱۰۴ سوره الهمزة ۹ ۳۲ مکه ۶
۱۰۵ سوره فیل ۵ ۱۹ مکه ۹
۱۰۶ سوره قریش ۴ ۲۹ مکه ۴
۱۰۷ سوره ماعون ۷ ۱۷ مکه ۷
۱۰۸ سوره کوثر ۳ ۱۵ مکه ۵
۱۰۹ سوره کافرون ۶ ۱۸ مکه ۴۵
۱۱۰ سوره نصر ۳ ۱۰۲ مدینه ۱۱۱
۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۳
۱۱۲ سوره اخلاص ۴ ۲۲ مکه ۴۴
۱۱۳ سوره فلق ۵ ۲۰ مکه ۴۶
۱۱۴ سوره ناس ۶ ۲۱ مکه ۴۷
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :