ریاضی 7و8و9و قرآن و علم و... http://riazi789moonwoon.mihanblog.com 2018-01-18T06:21:57+01:00 text/html 2017-11-24T09:22:27+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری معجزاتی كه دركوتاهترین واژه متجلى شده است http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/127 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=66:2009-12-12-23-26-58&amp;catid=34:2009-11-24-23-30-59&amp;Itemid=59" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">معجزاتی كه دركوتاهترین واژه متجلى شده است</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><o:p><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;"><o:p><font size="5"><img src="http://www.kaheel7.com/userimages/6images.jpg" border="0" alt="" style="border: none; width: 154px; height: 106px;"></font></o:p></span>&nbsp;</strong></o:p></span></p></td><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma;">آیاتی كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد كرده بس فراوان ، وكلماتی كه قدرت آفریدگار ویكتایی....<o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">آیاتی كه از ذات الله تعالى وعلم وعظمت او یاد كرده بس فراوان ، وكلماتی كه قدرت آفریدگار ویكتایی و نامهای نیكش راتوصیف می كنند چه زیباست. دراین نوشتاربه آیاتی كه از "الله" سخن گفته می پردازیم. آیاتی كه حروف اسم</span><span lang="AR-SY" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">سبحانه وتعالى بانظمی شگفت آوردرآن متجلی است ومی پرسیم : آیا بشر می تواند به این شكل حیرت آوركلمات رابه نظم كشد؟<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">دراین سفرپربارقرآنی همراه با واژه كوتاه وزیبای&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">" الله"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">خواهیم دید كه چگونه خداوند تبارك وتعالی حروف اسمش را در كتابش با نظمی عجیب وفرید مرتب كرده است . نظمی كه دلالت برنزول قرآن ازسوی خدا دارد و مبین آن است كه هرحرفی در این كتاب عظیم ناطق به حق است وهررقمی ازأرقام قرآن گواه آن است كه قرآن كتاب خداوند جلَّ وعلاست.<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">حروفی كه خداوند تعالی به حكمتش آنها را ازمیان جمیع حروف برگزید تا خویش را</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">&nbsp; " الله</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">" بنامد , عبارتند از:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">الف ولام وهاء</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">, كه با نظمی معجز درآیات كتاب الهی مرتب ومنظم شده است, تا برای همه بشریت ثابت شود كه قرآن كتاب خداست , و هر حرف قرآن نازله ازنزد اوست , این نظم معجزنظم عددی / رقمی حروف لفظ جلالة&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">سبحانه وتعالى است , معجزه ای كه در&nbsp;<span style="letter-spacing: -0.2pt;">عصر اطلاعات (المعلومات الرقمیة) تجلی یافته تا گواه صدق كتاب خدا عزَّ وجلَّ باشد.</span><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">لازم است كه به عزیزان خواننده یادآوری كنم كه حروف را آنگونه كه نوشته می شود ونه آنگونه كه تلفظ می شود محاسبه كرده&nbsp; - و این شیوه ای ثابت دربحثهای اعجاز عددی است - و واو عطف را نیزكلمه مستقلی – به دلیل آنكه منفصل از پس وپیش خود نوشته می شود- درنظرگرفته ایم و مرجع این بحث رسم الخط عثمانی برای قرآن است.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: red; line-height: 26px;">مَن أصْدقُ مِنَ الله؟!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">یقول عزّ من قائل:</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">&nbsp;( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِیلاً)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">[النساء: 4/122]، در این كلمات زیبا ربُّ العزَّة از صِدقِ كلام وصدق قول خود سخن می گوید. درتناسب عدد 7 با حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">تعالى تأمل می كنیم ، این تناسب ونظم توقیع خداوند تعالى است براینكه اوگوینده این كلام است و پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آنطور كه ملحدان ادعا می كنند گوینده آن نیست.<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">1- اگرحروف حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">را دراین آیه كه ازخدا سخن می گوید بشماریم 7 حرف می یابیم .<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2- اگرارقام را به صف شوند هم عددی كه به دست می آید مضرب 7 می باشد.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">3-واگرازهركلمه ای حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">راخارج كنیم بازهم عددی كه به دست می آید برابرست با:<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">7در7در7در7در7در100<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">4- واگركلمات پیش وپس اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">، ونیز عدد حروف آنها و نیز عدد حروف اسم&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">را بشماریم دائما اعدادی ازمضربهای 7 را خواهیم یافت !<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: red; line-height: 26px;">و تفصیل این معجزه حقیقی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">خدای عزَّ وجلَّ خطاب به همه انسانها می فرمایدً:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">[النساء: 4/122]، این پرسش را قرآن برای مردم طرح می كند ، آیامعقول است كه در آفریده ها كسی راستگوتر از آفریدگارآسمانهاوزمین باشد؟ &nbsp;اكنون إعجاز حقیقی دراین بخش :&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلاً)،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">ونظام حیرت آوراین كلمات مُحْكَمة را ببینید، وإیمان ویقین مان به اینكه خداوند گوینده این كلمات است بیشترشود.كلمات این بخش وتعداد حروف &nbsp;آنها به قرارزیراست:<o:p></o:p></span></font></strong></p><div dir="rtl" align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: auto auto auto 104.4pt; border-collapse: collapse;"><tbody><tr style="height: 21.8pt;"><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 27pt; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">وَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مَنْ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="60" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 45pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">أَصْدَقُ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مِنَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اللّهِ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 21.8pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">قِیلاً</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td></tr><tr style="height: 17.3pt;"><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">1</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="60" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 45pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="36" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 27pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 17.3pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">این عدد رابه همان ترتیب كه نوشته شده درنظرگیرید : 442421 كه بر7 بخش پذیراست :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm; font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">442421 = 7 × 63203</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آنكه این بخشپذیری برعدد&nbsp; 63203 نیز صادق است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;63203= 7 × 9029</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">این معجزه ادامه دارد چراكه اگرحروف&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اسم (الله)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;">رادرهركلمه بخش قرآنی مذكوربشماریم هم تناسبی با عدد7 خواهیم یافت :<o:p></o:p></span></font></strong></p><div dir="rtl" align="center"><table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: auto auto auto 77.4pt; border-collapse: collapse;"><tbody><tr style="height: 9.6pt;"><td valign="top" width="43" style="font-size: 12px; border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 32.5pt; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">وَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مَنْ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">أَصْدَقُ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">مِنَ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">اللّهِ</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td><td valign="top" width="52" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; width: 38.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 9.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">قِیلاً</span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></font></strong></p></td></tr><tr style="height: 16.25pt;"><td valign="top" width="43" style="font-size: 12px; border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 32.5pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">1</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">0</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="54" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 40.65pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">4</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td><td valign="top" width="52" style="font-size: 12px; border-right: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; border-top: rgb(236, 233, 216); border-left: 1pt solid windowtext; width: 38.9pt; border-bottom: 1pt solid windowtext; height: 16.25pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: navy; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">2</font></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">عدد 240100 از مضارب 7 می باشد :&nbsp;<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">240100 = 7 × 34300</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آنكه&nbsp; 34300 هم مضرب 7 می باشد :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">34300 = 7 × 4900</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">وشگفت آورتر آنكه 4900 هم چنین است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">4900 = 7 × 700</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">و عدد700 هم كه اظهرمن الشمس است :<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: black; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0cm;">700 = 7 × 100</span><o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);"><span dir="ltr"><font face="Arial" color="#0000ff">www.kaheel7.com/fa</font></span></a></span></p></div> text/html 2017-11-24T09:20:15+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری معجزاتی كه دركوتاهترین واژه متجلى شده است http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/126 text/html 2017-11-24T09:13:54+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری به نام خالق عیسی (ع) و آدم (ع) http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/122 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73:2009-12-19-02-58-55&amp;catid=34:2009-11-24-23-30-59&amp;Itemid=59" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">به نام خالق عیسی (ع) و آدم (ع)</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table class="MsoTableGrid" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><o:p><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;;"><o:p><strong><img height="100" src="http://www.kaheel7.com/userimages/Jesus-adam-miracl.JPG" width="151" border="0" alt="" style="border: none;"></strong></o:p></span>&nbsp;</strong></o:p></span></p></td><td valign="top" style="font-size: 12px; border-width: initial; border-style: initial; border-color: rgb(236, 233, 216); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma;">همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد....<o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">خداوند حكیم در این آیه شریفه از قرآن كریم خلقت حضرت عیسی (ع) را به خلقت حضرت آدم (ع) تشبیه كرده است ؛ چرا كه وجه تشابه این دو پیامبر بزرگ الهی در آفرینش معجزه گونه آنان بوده است كه هردو بدون پدر خلق شده اند.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">ولی مطلبی كه حیرت انسان را برمی انگیزاند این است كه وقتی تعداد كلمات عیسی و آدم را در قرآن شمارش می كنیم ، با كمال تعجب مشاهده می كنیم كه هردو به تعداد مساوی 25 بار تكرار شده است !!<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">یعنی كلمه آدم 25 بار و كلمه عیسی نیز 25 بار در قرآن كریم آمده است !!<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><o:p><strong><font face="Arial">&nbsp;<img src="http://www.kaheel7.com/userimages/Jesus-adam-miracle.GIF" border="0" alt="" style="border: none; width: 556px; height: 486px;"></font></strong></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><strong><font face="Arial"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; color: blue; line-height: 26px;">همانا مثل ( آفرینش ) عیسی نزد خداوند همچون مثل ( آفرینش ) آدم است . او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود : باش پس شد .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;">&nbsp;&nbsp;سوره آل عمران / 59<o:p></o:p></span></font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">این موضوع به قدری واضح است كه هركسی می تواند با یك برنامه نرم افزاری جستجوی قرآنی این شمارش را در كامپیوتر شخصی خود انجام دهد و نتیجه شگفت انگیز آن را با چشمان خود مشاهده كند و به یقین برسد.<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">به راستی كدام عقل سلیمی می تواند باور كند كه این تساوی عددی تصادفی است ؟<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">آیا فقط همین یك معجزه نمی تواند پاسخ محكمی به ملحدین و منكران قرآن باشد ؟<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 26px;"><strong><font face="Arial">&nbsp;---------------------<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;"><strong><font face="Arial">به قلم: عبد الدائم الكحیل<o:p></o:p></font></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);"><span dir="ltr"><font face="Arial" color="#0000ff">www.kaheel7.com/fa</font></span></a></span></p></div> text/html 2017-09-20T19:07:30+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری ویدیو اثبات وجود الله و حقانیت دین اسلام(همراه با تلاوت عبدالباسط) http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/119 [http://www.aparat.com/v/Alh50] text/html 2017-09-20T19:06:48+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت زیبای سوره ضحی توسط عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/118 [http://www.aparat.com/v/FZfhj] text/html 2017-09-20T19:04:56+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت زیبای سوره انفطار توسط عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/117 [http://www.aparat.com/v/huZzY] text/html 2017-09-19T06:47:10+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت فوق العاده عالی قسمتی از قرآن توسط عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/115 [http://www.aparat.com/v/TdHRj] text/html 2017-09-19T06:41:58+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت عالی از استاد عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/114 [http://www.aparat.com/v/xv659] text/html 2017-09-19T06:40:59+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری با شنیدن این تلاوت ده ها نفر مسلمان شدند http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/113 [http://www.aparat.com/v/cUzC4] text/html 2017-09-19T06:39:06+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری تلاوت فوق العاده زیبا سوره های فلق و اخلاص و ناس و حمد توسط استاد عبدالباسط http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/112 [http://www.aparat.com/v/E5D3e] text/html 2017-09-18T13:54:11+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری حدیثی از پیامبر (ص) http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/111 حضرت محمد(ص) می فرماید: خوش اخلاقی نیمی از ایمان است text/html 2017-09-17T06:56:12+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری 11 معجزه ی باورنکردنی در روز عاشورا http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/110 <h2 class="PostTitle" style="padding: 0px; margin: 20px 20px 0px 0px; box-sizing: border-box; width: 510px; height: 20px; font-stretch: normal; line-height: normal; text-align: right; font-size: 12px; color: rgb(67, 138, 210);">11 معجزه ی باورنکردنی در روز عاشورا</h2><div style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: small;">در روایات و کتب اهل شیعه و سنی آمده است که بعد از شهادت سالار شهیدان کربلا 11 اتفاق باورنکردنی رخ داده که در نوع خود معجزات شهادت امام حسین(ع) محسوب می شود.به گزارش ایران ناز معتبرترین کتابها، احادیث و روایات معجزاتی را از سالار شهیدان کربلا منعکس کرده اند تا حجت بر آنانیکه راه انکار را بر واقعه کربلا پیش گرفته اند به یقین تاریخی ترین حادثه عالم خلقت پی ببرند. معجزاتی که حتی در کتاب اهل سنت هم به آن اشاره شده است.</span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; text-align: center;"><a href="http://www.irannaz.com/news_cats_8.html" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(4, 8, 90);"><img border="0" alt="11 معجزه ی باورنکردنی در روز عاشورا (عکس)" src="http://www.irannaz.com/images/2013/11/2/11-Incredible-Miracle-on-Ashura-Day-PHOTOS.jpg" title="11 معجزه ی باورنکردنی در روز عاشورا (عکس)" style="vertical-align: middle; padding: 1px; margin: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 470px; height: auto; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(244, 244, 244); border-radius: 3px;"></a></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: small;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">1. برخورد ستارگان آسمان با یکدیگر</strong><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">عن عیسى بن الحارث الکندی می گوید: هنگامی حسین بن على (علیه السلام) را شهید کردند، تا هفت روز ، هر گاه که نماز عصر را می خواندیم می دیدیم آفتابی که بر دیوارهاى خانه ها می تابید به قدری قرمز بود که گویا چادر های سرخ است که بر آن&nbsp; کشیده اند ، و می دیدیم که برخی از ستارگان همدیگر را می زدند (با یکدیگر برخورد می کردند).منبع: تهذیب الکمال، المزی، ج 6، ص 432 – 433 و تاریخ الإسلام، الذهبی، ج 5 ، ص 15 و سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 312 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 227 .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">2 . آسمان خون گریه کرد</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">نضره ازدیه گوید: هنگامى که حسین بن علی (علیهما السّلام) شهید شدند، آسمان خون بارید و ما همچنان می دیدیم که تمام اشیاء&nbsp; و اسباب ما مملو از خون است.همچنین جعفر بن سلیمان، روایت کرده که خاله‏ ام، ام سالم، گفت: بعد از شهادت مولا حسین(ع) بارانی همانند خون بر دیوارها و خانه ها می بارید. به من خبر داند که همین باران خون، در خراسان، شام و کوفه نیز باریده است.منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 433 و سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 312 ، 313 و الثقات ، ابن حبان ، ج 5 ، ص 487 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 227 – 228 .<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">3 . اشک ریختن آسمان<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">ابن سیرین گفت: آسمان برای هیچ کسی جز یحیی بن زکریا و حسین بن علی (علیهم السلام) گریه نکرده است.منبع: سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 312 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 225 – 226</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">4 . تاریک شدن دنیا</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">خلف بن خلیفه از پدرش نقل می کند که گفت : زمانی که امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسید ، آن قدر آسمان تاریک شد که هنگام ظهر ستاره های آسمان ظاهر شدند ؛ تا جائی که ستاره&nbsp; جوزا در عصر دیده شده و خاک سرخ از آسمان فرو ریخت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 431 – 432&nbsp; و تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 226علی بن مسهر از جده اش نقل می کند که می گفت: هنگامی که امام حسین به شهادت رسید من دختری نوجوان بودم، آسمان چند شبانه روز درنگ نمود که گویا لخته خون بود.منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 432 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 226</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">5 . سرخ شدن آسمان</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">علی بن مدرک از پدر بزرگش اسود بن قیس نقل می کند که گفت: پهنه آسمان پس از شهادت امام حسین به مدت شش ماه سرخرنگ شده بود که ما آن را شبیه خون در آسمان مشاهده می کردیم، علی بن محمد مدائنی از وی سؤال کرد: چه نسبتی با اسود داری؟ گفت: او جد مادری من است گفت: به خدا سوگند که او راستگو و امانتداری بزرگ ومیهمان نواز بود.منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 432 و تاریخ الإسلام ، الذهبی ، ج 5 ، ص 15 و سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 312 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 227 .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">یزید بن ابی زیاد می گوید: من چهارده ساله بودم که حسین بن علی به شهادت رسید گیاه ورس در بین لشکر به خاکستر تبدیل شد و پهنه آسمان قرمز رنگ شد شتری را لشکریان ذبح کردند آتش از گوشتش زبانه می کشید.منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 434 – 435 و تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 313 و تاریخ الإسلام ، الذهبی ، ج 5 ، ص 15 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 230.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">6 . دیوار دار الإماره خون گریه کرد</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">حدثنی أبو یحیى مهدی بن میمون می گوید: هنگامى که سر مبارک امام حسین علیه السلام را در برابر ابن زیاد نهادند، دیدم که از دیوارهاى دارالاماره خون جارى می ‏گشت‏.منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 433 – 434 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 229 .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">7 . گرفتن خورشید</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">هنگامى که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، خورشید گرفت و آن قدر تاریک شد که هنگام ظهر ستاره‏هاى آسمان ظاهر گردیدند . از این اتفاق چنین پنداشتم که قیامت برپا شده است!منبع: تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 433&nbsp; و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 228 و تلخیص الحبیر ، ابن حجر ، ج 5 ، ص 84 و السنن الکبرى ، البیهقی ، ج 3 ، ص 337 .<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">8 . جاری شدن خون تازه از زیر سنگ ها<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">ابو بکر بیهقى از معروف روایت کرده که ولید بن عبد الملک از زهرى پرسید سنگ‏هاى بیت المقدس در روز کشته شدن حسین بن على چه حالتى به خود گرفتند ، زهرى‏ گفت : به من خبر دادند که در روز شهادت حسین بن علی هر سنگى را که از زمین بر می داشتند در زیر او خون تازه می دیدند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">منبع: تهذیب التهذیب، ابن حجر، ج 2 ، ص 305 و تهذیب الکمال، المزی ، ج 6 ، ص 434 و&nbsp; سیر أعلام النبلاء، الذهبی ، ج 3 ، ص 314 و تاریخ الإسلام، الذهبی ، ج 5، ص 16 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 229از ام حیان نقل است که گفت: روز شهادت حسین اسمان سه شبانه روز تاریک شد وهر کس دست به زعفران می زد دستش می سوخت و زیر هر سنگی در بیت المقدس خون دیده می شد.منبع: تهذیب الکمال، المزی ، ج 6، ص 434 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 229<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">9 . خاکستر شدن گیاه ورس (اسپرک)<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">یزید بن ابی زیاد می گوید: من چهارده ساله بودم که حسین بن علی به شهادت رسید گیاه ورس در بین لشکر به خاکستر تبدیل شد .منبع: تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 305 و تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 434 – 435 و سیر أعلام النبلاء ، الذهبی ، ج 3 ، ص 313 و تاریخ الإسلام ، الذهبی ، ج 5 ، ص 15 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 230 .</p></span></div><div style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><font face="tahoma" size="2">ابن عیینه از مادر بزرگ پدری اش نقل می کند که گفت: هنگام شهادت حسین گیاه ورس را دیدم که تبدیل به خاکستر شد و در گوشتها آتش می دیدم.ورس: همان اسپرک است که گیاهى است شبیه به کنجد با برگ هاى سبز رنگ که از رنگ آن براى رنگ کردن لباس ها استفاده می ‏شود و در یمن زیاد می ‏روید و لباس ورسى ، لباس سرخ رنگ را گویند .</font><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: small; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">10. تلخ شدن گوشت شتر غنیمت گرفته شده از امام<br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"><font face="tahoma" size="2">جمیل بن مره گوید: شترى از لشکرگاه حسین بن علی را در روز شهادت او غارت گرفتند ، و سپس او را نحر کرده و طبخ نمودند ، راوى گوید : گوشت او آن چنان تلخ شد که آنان نتوانستند از آن گوشت استفاده کنند.منبع: تهذیب التهذیب ، ابن حجر ، ج 2 ، ص 306 و تهذیب الکمال ، المزی ، ج 6 ، ص 435 – 436 و تاریخ الإسلام ، الذهبی ، ج 5 ، ص 16 و تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر ، ج 14 ، ص 231 .</font><p style="margin: 0px; font-family: tahoma; font-size: small; padding: 0px; box-sizing: border-box;"></p><p style="margin: 0px; font-family: tahoma; font-size: small; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;">11 . دیده شدن آتش درگوشت شتر غنیمت گرفته شده</strong></p><p style="margin: 0px; font-family: tahoma; font-size: small; padding: 0px; box-sizing: border-box;">از حمید طحان روایت شده است که در قبیله خزاعه بودم، از جمله چیزهائى که از امام حسین علیه السلام چپاول شده بود و به آن قبیله آورده بودند، یک شتر بود. مردم آن قبیله گفتند: این شتر را نحر کنیم و یا معامله نمائیم ؟ کسى که شتر را آورده بود گفت: می خواهم آن را نحر کنید بسیار جالب است.منبع: وقال محمد بن عبد الله الحضرمی: حدثنا أحمد بن یحیى الصوفی، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا، أبو نمیر عم الحسن ابن شعیب، عن أبی حمید الطحان، قال: کنت فی خزاعة فجاؤوا بشئ من ترکة الحسین فقیل لهم: ننحر أو نبیع فنقسم ؟ قالوا : انحروا ، قال : فجعل على جفنة فلما وضعت فارت نارا.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://www.irannaz.com" target="" title="">http://www.irannaz.com</a></p></span></div> text/html 2017-09-16T18:59:24+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری رمز فایل های ویندوز 10 بدون هیچ امنیتی است! http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/109 <span style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12px;">فایل های رمز گذاری شده در ویندوز 10 &nbsp;(غیر از اینکه رمز عکس باشد) هیچ امنیتی ندارند! چون با یک کار خیلی ساده می توان به آن دسترسی یافت. یعنی بدون دانستن رمز &nbsp;و با وارد کردن رمز دلخواه میتوان به آن دسترسی یافت!البته باید قبل آن کار ساده ای انجام دهید که من اینجا نمی گم! اگه می خواهید بدانید به صورت خصوصی در قسمت نظرات و...</span> text/html 2017-09-16T14:36:05+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری مدار خورشید و ماه http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/108 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=139:2013-03-10-23-12-30&amp;catid=41:2009-11-25-00-08-31&amp;Itemid=66" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">مدار خورشید و ماه</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" dir="rtl" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; padding: 0in 5.4pt;"><img src="http://www.kaheel7.com/de/images/stories/atom-smaller00.jpg" alt="" style="border: none;"></td><td valign="top" style="font-size: 12px; padding: 0in 5.4pt;"><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مدار چرخش ماه دور زمین با مدار چرخش زمین با خورشید متفاوت است به همین....</span></p></td></tr></tbody></table></div><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">مدار چرخش ماه دور زمین با مدار چرخش زمین با خورشید متفاوت است به همین علت هرگونه تصادفی بین این دو رخ نمی‌دهد به این صورت كه ماه با سرعت زیادی به دور زمین می‌چرخد&nbsp;&nbsp;و همراه با چرخش خود و زمین به دور خورشید می‌گردد و همراه با خورشید به اطراف مركزی هستی می چرخند. و همه آنها در یك مدار هستی می‌چرخد كه كسی غیر از خدای والامرتبه از آن آگاه نیست.<br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: center;"><img src="http://www.kaheel7.com/de/images/stories/solar.JPG" alt="" style="border: none;"></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">این حقایق شگفت انگیزی از عظمت هستی می‌باشد كه تا این زمان كسی از آنها خبر نداشت.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">ولی قرآن كریم به آن اشاره كرده و فرموده:</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; color: blue;">"نه خورشید را سزاست كه به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می‌گیرد و هر كدام در مسیر خود شناورند."</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">سوره یس – آیه 40</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">این معجزه‌ای علمی است كه تأكید می‌كند قرآن كلام خداست.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;"><br></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">---------------------</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">به قلم: عبد الدائم الكحیل</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);"><span dir="LTR">www.kaheel7.com/fa</span></a></span></p></div> text/html 2017-09-16T14:23:33+01:00 riazi789moonwoon.mihanblog.com ولی صابری امواج عمیق http://riazi789moonwoon.mihanblog.com/post/107 <h2 class="contentheading" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 24px; margin: 0px; padding: 5px 0px 8px; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><a href="http://kaheel7.com/fa/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=138:2013-03-10-23-10-04&amp;catid=41:2009-11-25-00-08-31&amp;Itemid=66" class="contentpagetitle" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration-line: none !important;">امواج عمیق</a></h2><div class="article-content" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(242, 242, 242);"><div align="right"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" dir="rtl" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="font-size: 12px; padding: 0in 5.4pt;"><img src="http://www.kaheel7.com/de/images/stories/amwag.JPG" alt="" style="border: none;"></td><td valign="top" style="font-size: 12px; padding: 0in 5.4pt;"><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در این آیه خداوند اعمال كافران را به كسی تشبیه كرده كه در اعماق....</span></p></td></tr></tbody></table></div><br><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">خداوند می‌فرماید:</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px; color: blue;">"یا همچون ظلمتهایی است یكی بر فراز دیگری آن گونه كه هرگاه دست خود را خارج كند ممكن نیست آن را ببیند و كسی كه خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نیست."</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">سوره نور- آیه 40</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">در این آیه خداوند اعمال كافران را به كسی تشبیه كرده كه در اعماق اقیانوسها زندگی می‌كند و در آن غرق شده است و درروی این طبقه عمیق یك لایه از امواج كه روی سطح آب است و روی آن را لایه‌های متعددی از ابرها را پوشانده كه از عبور نور خورشید&nbsp;&nbsp;جلوگیری می‌كند. پس او در اعماق تاریكی به سر می‌برد.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">&nbsp;<img src="http://www.kaheel7.com/de/images/stories/Capture1.JPG" alt="" style="border: none;"></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">حقیقت علمی این آیه در سال 2007 آشكار شد هنگامی كه دانشمندان امواج عمیق آب در اقیانوسها را بررسی كردند به این نتیجه رسیدند كه امواج روی سطح آب با امواج عمیق تفاوت دارد.&nbsp;و این چیزی است كه خداوند در این آیه فرموده:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: blue;">"موجی بر فراز موجی دیگر"</span></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">این موضوع برای دانشمندان غیر قابل پیش بینی بوده و از وجود آن بی‌خبر بودند.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 34.6667px;">همانا پاك و منزه است خدا را كه این آیه دلیل بر حق بودن قرآن است.</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">---------------------</span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; padding: 0px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt;">به قلم: عبد الدائم الكحیل</span></p><div style="text-align: right;"><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 102, 153);"><a href="http://kaheel7.com/fa" style="color: rgb(0, 102, 153);">www.kaheel7.com/fa</a></span></span></div><div><span dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></div></div>